Obowiązek informacyjny RODO

Firma Internet Plus s.c zarówno podczas obowiązywania dotychczasowych przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych /ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie wykonawcze do ustawy/ oraz w świetle nowych przepisów europejskich przetwarza Państwa dane osobowe z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych, które są niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Przejrzystość działań jest dla nas najważniejsza, toteż w związku z wchodzącym w życie w dniu 25.05.2018 roku rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (skrót – „RODO”) pragniemy spełnić obowiązek informacyjny i powiadomić Państwa, o tym, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Renata Pośpiech (NIP: 5732261961) i Rafał Pośpiech (NIP: 5731799084), prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Internet Plus s.c. Rafał Pośpiech i Renata Pośpiech z siedzibą: 42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej 1/3 lok. 2, REGON: 151540995, NIP: 9491716131

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Internet Plus s.c. jest osoba dostępna pod:

a) adres e-mail: ado@iplus.com.pl /za udokumentowanym potwierdzeniem otrzymania korespondencji przez administratora/
b) adres pocztowy: Administrator Ochrony Danych Osobowych, Internet Plus s.c, 42-202 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 1/3 lok.2 /za udokumentowanym potwierdzeniem otrzymania korespondencji przez administratora/

3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych

Nie powołano

4. Cel i podstawa wykorzystania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane przy uruchamianiu dla Państwa usług, zawieraniu umowy, jak i  w czasie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

4.1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (w ramach regulaminu świadczenia usług Internet Plus s.c. dostępnym na stronie https://www.iplus.com.pl/regulamin) w czasie trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

4.2. Wykonania ciążących na Internet Plus s.c. obowiązków prawnych m.in.:

4.2.1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

4.2.2.  Odpowiedzi na reklamacje udzielane w terminie i w formie przewidzianej przepisami oraz określonymi  w ramach regulaminu świadczenia usług Internet Plus s.c. dostępnym na stronie https://www.iplus.com.pl/regulamin;

4.2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.Z potrzebnych danych do wykonywania obowiązków prawnych korzystać będziemy:

a) Przez czas realizacji obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

b) Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub;

c) Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nie zrealizowania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

4.3. Tworzenia statystyk, zestawień, analiz na  potrzeby wewnętrzne Internet Plus s.c., zawiera to m.in. planowanie rozwoju usług lub sieci, raportowanie, badania marketingowe, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − w czasie trwania umowy, a z kolei nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia, które wynikają z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.4. Ujawniania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a z kolei przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w sytuacji dochodzenia przez nas roszczeń lub powiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co zawiera m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.6. Marketingu bezpośredniego w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). Marketingu bezpośredniego własnych usług, usług osób trzecich, towarów własnych, towarów osób trzecich;

4.7. Sprawdzenia wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do wykonania takiej oceny przy zawarciu, rozszerzeniu lub przedłużeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do analizowania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych pozyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę − Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

4.8. Wsparcia obsługi, w tym przez powiadamianie o awariach, przystosowanie obsługi w oparciu m.in. o informacje w ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczasowo złożonych reklamacjach – w czasie trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.9. Nawiązywania kontaktu z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przez dostępne kanały telekomunikacji za Państwa zgodą, m.in. przez email, telefon, czy też komunikator;

4.10. Wykonywania zleceń, zamówień i umów z innymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji np. zakup domeny, certyfikatu SSL, oprogramowania, dane w światowych systemach whois,

4.11. Wykonywania usług w ramach narzędzi analitycznych, m.in.: Google Analytics, Facebook Analytics, Edrone.me.

4.12. Zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Internet Plus świadczy Państwu droga elektroniczną, w tym respektowania regulaminu świadczenia usług Internet Plus s.c., dostępnego na stronie internetowej https://www.iplus.com.pl/regulamin.

4.13. Obsługi Państwa próśb kierowanych przez formularz kontaktowy, korespondencję e-mail, telefon, w przypadku, gdy nie są one związane wprost z wykonywania umowy.

4.14 Organizacji akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział, m.in. reklama na stronie internetowej http://www.iplus.com.pl i portalach społecznościowych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Informujemy, iż w określonych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w sytuacji profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

5. Dane, które należy podać Internet Plus s.c.

W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc świadczyć usługi:

5.1. Pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, Regon, osoba decyzja z zakresie podpisania umowy, osoba kontaktowa, telefon do osoby kontaktowej, adres e-mail;

5.2. W czasie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, usług, urządzeń (np. IP serwerów, dane techniczne urządzeń), dostępów do paneli administracyjnych własnych i osób trzecich, loginów i haseł do kont pocztowych, loginów i haseł ftp, dostępów czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją wykonywanych usług, z których Państwo korzystają.

Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych  może powodować przeszkodę do zawarcia umowy, realizacji umów lub zleceń przez Firmę Internet Plus s.c. na Państwa rzecz.

Internet Plus s.c. może przekazywać dane osobowe podmiotom, które upoważnione są do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, jak i innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Nadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Internet Plus s.c. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Internet Plus s.c. Okresy przechowywania danych przewidziane są w poszczególnych przepisach prawa np. przepisach podatkowych, o rachunkowości, prawa cywilnego.

6. Informacje dodatkowe o danych osobowych

Z chwilą zawarcia umowy lub podczas jej trwania mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. W przypadku, gdy będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

7. Internet Plus s.c. przekazuje Państwa dane

7.1. Wszystkim podmiotom, które przetwarzają dane w naszym imieniu, biorą udział w realizowaniu naszych czynności:

7.1.1. Podmiotom, które udostępniają nam narzędzia teleinformatyczne lub obsługują nasze systemy teleinformatyczne;
7.1.2. Agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom, które pośredniczą w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych i reklamowych;

7.1.3. Podwykonawcom, którzy wspierają nas np. przy realizowaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy obsłudze korespondencji, czy też w procesie obsługi Klienta;

7.1.4. Podmiotom, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

7.1.5 Podmiotom, które obsługują i utrzymują naszą sieć telekomunikacyjną;

7.2. Wszystkim innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

7.2.1. Podmiotom, które współpracują z Internet Plus przy obsłudze rejestracji domen, przy zakupie certyfikatów SSL, instytucjom, które zamieszczają Państwa dane w rejestrach domenowych;

7.2.2. Podmiotom, które współpracują z Internet Plus w zakresie zakupu i instalacji modułów do stron i sklepów internetowych, tj. wtyczki, moduły, templatki graficzne, zdjęcia stockowe;

7.2.3. Podmiotom, które  współpracują z Internet Plus w zakresie zakupu oprogramowania np. antywirusowego;
7.2.4. Naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom, które współpracują przy organizacji akcji marketingowych lub przy Państwa obsłudze w celu rozliczenia /np. należnych im wynagrodzeń/,

7.2.5. Podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu zapewnienia działania usługi np. polecenie Zapłaty,

7.2.6. Podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

7.2.7. Podmiotom, które nabywają wierzytelność − w sytuacji nieopłacenia w terminie przez Państwa naszych rachunków,

7.2.8. Podczas zawierania, przedłużania lub rozszerzania zakresu umowy przekazujemy Państwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamtąd wiadomości o Państwa zadłużeniu dostępne w tych biurach, a w przypadku udzielenia przez Państwa odrębnego upoważnienia − także informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Związku Banków Polskich,

7.2.9. Podmiotom, które współpracującą z Internet Plus przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych − w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Gdy korzystają Państwo z świadczonych przez nas usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (w tym m.in. o adresie IP z którego wykonują Państwo połączenia do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą za pomocą łącz internetowych, korespondencji e-mail).

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł

8.1. Podczas trwania umowy możemy pozyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych, które zbierają lub analizują informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez cały okres trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.

8.2. Przy zawieraniu, rozszerzaniu lub przedłużaniu zakresu umowy przez okres trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: CEIDG) oraz z bazy GUS w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w sposób profesjonalny (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

8.3. W sytuacji, gdy nie opłacą Państwo należności za nasze usługi w terminie, Dane będziemy wykorzystywać w celu dochodzenia zapłaty należności (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.

8.4. W przypadku, gdy płacą Państwo należności za nasze usługi za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te  będą przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

9. Czy Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza EOG − wyłącznie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

10. Decyzje podejmowane automatycznie

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji, które mają istotny skutek dla Państwa w następujących przypadkach:

10.1. Podczas zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, rozszerzenia lub przedłużenia jej zakresu opierając się o ocenę wiarygodności płatniczej. W sytuacji, gdy z informacji naszych lub uzyskanych z innych źródeł (wskazanych w przedstawionych Państwu informacjach) wynika, iż zalegali Państwo z opłatami wobec nas lub innych podmiotów, możemy np. zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Podczas podejmowania decyzji bierzemy pod uwagę Państwa dotychczasową historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów, jak i rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć;

10.2. Na podstawie warunków umownych (np. w regulaminach) możemy ustalić, iż osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości email, połączeń, limit transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). W sytuacji, gdy systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie wykonamy rozwiązanie określone w danym regulaminie;

10.3. W celu ujawniania nadużyć podczas korzystania z naszych usług i reagowania na nie, podejmujemy automatyczne decyzje o zakwalifikowaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (m.in. np. przekroczona wysyłka wiadomości – tzw. „spam”, skanowanie portów, próba nieautoryzowanych logowań do systemów teleinformatycznych i paneli administracyjnych, próba nieautoryzowanych logowań do panelów baz danych, panelu poczty elektronicznej e-mail, połączenia ze stronami internetowymi o charakterze pornografii dziecięcej) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy adresy IP, pocztę, wywołujące taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika.  Wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć do podjęcia decyzji automatycznej;

10.4. W sytuacji, w której  zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o całkowitym uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług telekomunikacyjnych. Na podjęcie tej decyzji będą miały również wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

11. Dostęp do danych oraz dane transmisyjne o lokalizacji

W związku z tym, iż korzystają Państwo ze świadczonych przez Internet Plus usług telekomunikacyjnych, firma nasza przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia). Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

11.1. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń,

11.2. Realizacji umowy, w tym wykonania połączeń, zapewnienia ich jakości, która wynika z umowy, naliczania opłat za

świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji,

11.3. Ujawniania nadużyć, jak i ich zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług,

11.4. Zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej, jak i  rozliczeń z innymi operatorami,

11.5. Marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody).

11.6. Przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów.

Danymi transmisyjnymi, które są przez nas wykorzystywane, są to dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, m.in. o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo:

a) Z połączeń z serwerami, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie, rozmiarze, wielkości i typie załączników, o czasie trwania połączenia z serwerem i o adresach IP, z którymi się Państwo komunikowali,

b) Z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach IP odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywności na tych stronach, czy urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu, wersji przeglądarki internetowej, używanym systemie operacyjnym i jego wersji),

Dane transmisyjne, które możemy wykorzystywać lub przechowywać w trakcie trwania umowy, a po jej zakończeniu − w czasie dochodzenia roszczeń lub realizowania innych zadań, które wynikają z przepisów prawa.

Przy ujawnianiu nadużyć i zapobieganiu im, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i usług oraz − w przypadku udzielenia nam zgody − w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych klientów, oceniając np., czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

Dane o lokalizacji (dane pochodzące z sieci telekomunikacyjnej, wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych) przetwarzamy w celu:

11.7. Realizowania obowiązków, które wynikają z przepisów prawa,

11.8. Marketingu bezpośredniego, zawierającego również profilowanie, czyli dopasowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą Państwo na to zgody),

11.9. Wykonywania usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich realizacji (o ile udzielą Państwo na to zgody).

Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (tzn. bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby analiz, statystyk, odnoszących się do efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy też badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonymi punktami naszej sieci.

12. Uprawnienia, które Państwu przysługują:

Mają Państwo prawo złożyć do Internet Plus s.c. wniosek, który dotyczy danych osobowych o:

a) sprostowanie (poprawienie) danych,

b) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, jak i kopię danych),

c) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

d) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w RODO).

e) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

f) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w RODO).

Z praw tych Państwo mogą skorzystać, składając wniosek w siedzibie Internet Plus s.c., listownie za pomocą poczty tradycyjnej na adres zamieszczony w pkt.3 niniejszego dokumentu /za udokumentowanym potwierdzeniem otrzymania korespondencji przez administratora/ lub za pośrednictwem poczty email korzystając z adresu ado@iplus.com.pl /za udokumentowanym potwierdzeniem otrzymania korespondencji przez administratora/

Możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji umożliwiających nam uwierzytelnienie Państwa, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

13. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu od Państwa wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W sytuacjach szczególnych mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), w sytuacji, gdy podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

a) Uzasadnione, ważne prawnie podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

b) Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa

15. Zgoda

Jeśli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji umowy, wykonania obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

16. Więcej informacji

Internet Plus s.c, 42-202 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 1/3 lok.2

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w powyższym dokumencie, regulaminie świadczenia usług oraz polityce prywatności.

Czy należy się kontaktować z Internet Plus w związku z RODO?

Nie ma takiej potrzeby. Wystarczające jest zapoznanie się z treścią dokumentu ,,Obowiązek informacyjny RODO”. W sytuacji kiedy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść zaakceptowanej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.