REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNET PLUS s.c.

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

I.  DEFINICJE

Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

INTERNET PLUS – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. INTERNET PLUS s.c. Rafał Pośpiech, Renata Pośpiech, NIP: 949-17-16-131, REGON: 151540995, z/s 42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej  1/3 lok. 2, którego adresy elektroniczne i numery telefonów wskazane są pod następującym adresem: www.iplus.com.pl/kontakt

Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dostępny na stronie www.iplus.com.pl/regulamin

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Partner – podmiot korzystający z usługi, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa:

a) usługa świadczona przez INTERNET PLUS na rzecz PARTNERA,

b) usługa pośredniczenia przez INTERNET PLUS w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz PARTNERA, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz PARTNERA wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.

Opłata abonamentowa – uiszczane przez PARTNERA wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego PARTNERA.

Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który PARTNER dokonał płatności wynagrodzenia INTERNET PLUS z góry, określony w umowie; okres abonamentowy ulega zakończeniu również po zablokowaniu usługi jeszcze przed upływem okresu rozliczeniowego.

Operator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

Domena – unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

Spam – przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1.  Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy INTERNET PLUS opłaty abonamentowej lub z chwilą podpisania umowy przez obie strony.

2.  Nieodesłanie przez PARTNERA podpisanej umowy lub aneksu do niej i dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z jej akceptacją i powoduje rozpoczęcie świadczenia usług na zasadach określonych w Regulaminie.

3.  Brak akceptacji przesłanych przez INTERNET PLUS warunków umowy lub aneksu do niej należy zgłosić w formie pisemnej (listem poleconym) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

 

III. PŁATNOŚCI

1. Faktury zostają wystawione przez INTERNET PLUS każdorazowo na początku okresu abonenckiego licząc od momentu uruchomienia usługi.

2. PARTNER  zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat abonamentowych w terminie do 10 dni każdego rozpoczętego okresu abonamentowego określonego w umowie, na rachunek bankowy Internet Plus wskazany na fakturze lub gotówką w siedzibie INTERNET PLUS niezależnie od terminu otrzymania faktury przez Partnera.

3. Miesięczne opłaty abonamentowe płatne są w terminie do 10-go każdego miesiąca, niezależnie od terminu otrzymania faktury przez PARTNERA.

4. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego INTERNET PLUS pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają PARTNERA.

5. INTERNET PLUS zastrzega sobie prawo zmiany cen świadczonych usług. Zmiany cen obowiązują po ustaniu okresu abonenckiego, za który Partner wcześniej uiścił opłatę. O zmianie cen INTERNET PLUS poinformuje PARTNERA przed rozpoczęciem nowego okresu abonenckiego. W zakresie zmiany cen świadczonych usług mają odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w dziale II pkt..3 niniejszego regulaminu.

6. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, INTERNET PLUS będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi, ograniczenia jej funkcjonalności lub zablokowania, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec PARTNERA. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni uprawnia INTERNET PLUS do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z upływem tego terminu. W takim przypadku INTERNET PLUS jest uprawniony do usunięcia wszelkich danych PARTNERA (tj. strony internetowej, poczty itp.) z serwerów INTERNET PLUS, bez ponoszenia przez INTERNET PLUS z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jednocześnie INTERNET PLUS ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatnościach.

a)        INTERNET PLUS ma również prawo zablokowania usług świadczonych PARTNEROWI w przypadku jakichkolwiek zaległości finansowych wobec INTERNET PLUS – również za usługi nie objęte umową abonencką (m. in. wykonanie projektów graficznych, prowadzenie boksów reklamowych itp.), bez ponoszenia przez INTERNET PLUS z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jednocześnie INTERNET PLUS ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.

7. Za ponowną instalację usługi po jej zawieszeniu lub zablokowaniu PARTNER zobowiązany jest uiścić opłatę instalacyjną oraz  zaległe i bieżące opłaty abonamentowe a także wszelkie zaległe opłaty z tytułu usług nieobjętych umową abonencką (m. in. wykonanie projektów graficznych, prowadzenie boksów reklamowych itp.) a świadczonych przez INTERNRT PLUS na rzecz PARTNERA..

8. Okres abonencki liczony jest od momentu uruchomienia usługi.

9. W przypadku zaległości finansowych INTERNET PLUS ma prawo zablokować kody authinfo, kody dostępowe do domen i usług Partnera bez ponoszenia przez INTERNET PLUS z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Kody zostają wydane tylko w przypadku braku zaległości finansowych wobec INTERNET PLUS.

10. INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz cenników operatorów domen internetowych zakupionych przez PARTNERA, w tym również tych które zostały zakupione za pośrednictwem INTERNET PLUS .

11. Opłata abonamentowa jest niepodzielna. W przypadku rezygnacji ze świadczenia Usługi przed upływem okresu na jaki zawarto umowę, PARTNEROWI nie przysługuje prawo do proporcjonalnego zwrotu opłaty abonamentowej.

 

IV. WYKONYWANIE UMOWY

1. PARTNER może dokonać konfiguracji usługi w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez PARTNERA.

2. PARTNER nie może korzystać z usługi:

a) w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych INTERNET PLUS przez innych PARTNERÓW, np. powodując nadmierne przeciążenie serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnionej przez INTERNET PLUS;

b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

c) w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich i pozostałych użytkowników INTERNET PLUS, prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci;

d) w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez INTERNET PLUS;

e) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego INTERNET PLUS.

3. PARTNER jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

4. INTERNET PLUS jest uprawniony do zablokowania usługi naruszającej warunki niniejszego regulaminu.

5. INTERNET PLUS zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które PARTNER uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, PARTNER zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane nazwy, treści oraz materiały rozpowszechniane z pośrednictwem usług hostingowych. INTERNET PLUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych PARTNEROWI przestrzeniach dyskowych jak również za świadczone przez PARTNERA usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.

7. INTERNET PLUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na stronie www PARTNERA, oraz nie ponosi odpowiedzialności za materiały, z których witryna została wykonana (w szczególności zdjęcia, mapy). INTERNET PLUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i błędy, jakie zostaną wywołane PARTNEROWI przez użytkowników, osoby trzecie.

8. INTERNET PLUS nie prowadzi pomocy technicznej związanej z obsługą systemu operacyjnego oraz zainstalowanych w nim programów. Nie odpowiada za poprawność działania programów zainstalowanych na serwerze lub umiejętność ich obsługi przez PARTNERA.

9. W przypadku roszczeń wobec PARTNERA, skierowanych przez użytkowników oraz osoby trzecie, INTERNET PLUS nie jest adresatem ewentualnych roszczeń regresowych (jak również roszczeń o innym charakterze).

10. INTERNET PLUS może zablokować usługi do czasu zaprzestania naruszeń, jeśli:

a) stwierdzi, że na koncie ze stroną www znajdują się wirusy lub trojany może odłączyć stronę do czasu ich usunięcia;

b) PARTNER reklamuje serwisy konkurencyjne wobec INTERNET PLUS

11. INTERNET PLUS i PARTNER zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i ochrony przesyłanych informacji w sposób zgodny z prawem.

12. PARTNER zobowiązany jest do utrzymania tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. INTERNET PLUS  nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez PARTNERA lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł również w sposób nieuprawniony.

13. Działanie filtrów antyspamowych i antywirusowych na serwerze może wydłużyć czas otrzymywania poczty elektronicznej lub spowodować, iż przesyłka nie zostanie dostarczona do PARTNERA lub od PARTNERA. Podobny skutek odnosi umieszczenie IP komputera dostępowego PARTNERA lub osoby trzeciej na tzw. czarnej liście – „blacklist”.

14. INTERNET PLUS gwarantuje możliwość ekspozycji strony WWW przez cały rok i całą dobę z wyjątkiem mogących nastąpić przerw technicznych oraz sytuacji wymienionych w pkt 17 niniejszego działu INTERNET PLUS gwarantuje przez 95% rocznie czasu widoczność serwera Internetowego, na którym zamieszczona została strona WWW.

15.INTERNET PLUS nie gwarantuje widoczności strony i poprawnego działania poczty elektronicznej w czasie zmiany adresów DNS dla domeny, której to dotyczy.

16. INTERNET PLUS w ramach prac technicznych  konserwacyjnych ma prawo, nie ponosząc odpowiedzialności, ograniczyć widoczność serwera, na którym zamieszczona została strona WWW w sieci, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych, konserwatorskich itp. W miarę możliwości INTERNET PLUS powiadomi Partnera na 12 godzin przed wystąpieniem takiej sytuacji. Powiadomienie może nastąpić e-mailem na wskazany przez PARTNERA adres.

17. INTERNET PLUS nie odpowiada za przerwy w połączeniu niezawinione przez INTERNET PLUS, a w szczególności spowodowane przez Dostawców łączy internetowych, dostawców energii elektrycznej itp. INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie usług z powodu działania siły wyższej, awarii lub zajętości łączy telekomunikacyjnych, działania osób trzecich, przyczyn na które INTERNET PLUS nie miało wpływu lub decyzji administracyjnych uniemożliwiających świadczenie usług.

18. W przypadku awarii usług trwającej dłużej niż 24 godziny z winy INTERNET PLUS, PARTNEROWI przysługuje prawo do wydłużenia okresu abonenckiego o czas, w którym dostęp ten był ograniczony. Bieg czasu awarii jest liczony od momentu jej zgłoszenia: drogą pisemną, mailową lub telefoniczną przez PARTNERA, którego dotyczy usterka.

19. Całkowita odpowiedzialność INTERNET PLUS wobec PARTNERA ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez INTERNET PLUS z tytułu świadczenia usług na rzecz tego PARTNERA za jeden okres rozliczeniowy.

20. INTERNET PLUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat jakie może ponieść PARTNER na skutek przerw w działaniu usług lub nieprawidłowego działania urządzeń, w tym za ewentualne utracone korzyści.

21.Zablokowanie lub wyłączenie usługi przez INTERNET PLUS w sytuacjach określonych w Regulaminie ma wpływ na wynik pozycjonowania (jego spadek) – za co INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności.

22.INTERNET PLUS wykonuje regularne wewnętrzne kopie bezpieczeństwa dla własnych potrzeb. Na uzasadniony wniosek PARTNERA, za odpłatnością kopie te mogą zostać udostępnione PARTNEROWI. INTERNET PLUS zastrzega sobie możliwość występowania rozbieżności między udostępnioną kopią a stanem faktycznym (tj. zmianami dokonanymi przez PARTNERA w czasie pomiędzy wykonaniem kopii przez INTERNET PLUS a prośbą o jej udostępnienie).

23.Za moment wykonania usługi (zakupu lub odnowienia rejestracji domen, obsługi serwerów oraz usług elektronicznych, itp.) przez INTERNET PLUS uważa się pierwszy dzień okresu abonamentowego /miesiąca/kwartału/półrocza/roku/ którego usługa dotyczy, jednocześnie INTERNET PLUS jest zobowiązany do udostępniania własnych zasobów serwerowych PARTNEROWI w całym opłaconym okresie abonamentowym określonym umową. INTERNET PLUS zobowiązuje się do dostarczania usług do końca opłaconego okresu abonamentowego /miesiąca/kwartału/półrocza/roku/ którego usługa dotyczy.

24. Za usługę wykonaną uważa się również okres zawieszenia usług w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie stanowiącym integralną część umowy.

 

V. DOMENY

 

1. INTERNET PLUS na wniosek Partnera dokonuje zakupu domen internetowych, domeny są utrzymywane na serwerach; ważność domen jest przedłużana u operatora domen.

2. PARTNER przystępując do wykonania umowy akceptuje regulaminy i cenniki operatorów domen.

3. INTERNET PLUS  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz cenników operatorów domen internetowych zakupionych przez PARTNERA, w tym również tych które zostały zakupione za pośrednictwem INTERNET PLUS.

4. INTERNET PLUS  nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny PARTNERA, jeśli PARTNER w ciągu 3 dni roboczych od zablokowania domeny nie zgłosi na piśmie informacji o problemach z wyświetlaniem strony lub działania konta pocztowego w domenie.

5. Rezygnację z utrzymania domeny internetowej należy w formie pisemnej zgłosić INTERNET PLUS miesiąc przed upływem jej okresu abonenckiego, liczonego od daty rejestracji domeny u właściwego operatora,.

6. W przypadku niezłożenia rezygnacji PARTNER zobowiązany jest do opłacenia kolejnego okresu.

7.INTERNET PLUS uprawniony jest do nieprzedłużania utrzymania domeny PARTNERA w przypadku, gdy PARTNER zalega z jakąkolwiek częścią płatności za dotychczasowy okres jej utrzymania. W takiej sytuacji INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny PARTNERA ani za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie PARTNERA w związku z nieprzedłużeniem utrzymania domeny PARTNERA.

8. INTERNET PLUS nie ponosi odpowiedzialności za:

a)wyrządzoną PARTNEROWI szkodę spowodowaną dokonaniem przez niego błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną;

b)zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez PARTNERA opłat za usługi,

c) rejestrację domeny w złej wierze,

d)zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,

e) dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez PARTNERA danych autoryzacyjnych do domeny.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO

2.Partner oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem Informacyjnym przetwarzania danych osobowych zamieszczonym na stronie www INTERNET PLUS pod adresem: https://www.iplus.com.pl/obowiazek-informacyjny-rodo

3. Zakres przetwarzania danych osobowych między Internet Plus a Partnerem reguluje Umowa powierzenia danych osobowych stanowiącą integralną część Umowy Świadczenia usług między stronami.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4. Reklamacja składana przez PARTNERA, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

a) PARTNERA w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b)  nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy;

c)  przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację.

5.   Reklamacja winna zostać przesłana pod adres INTERNET PLUS, wskazany w regulaminie.

6. INTERNET PLUS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle PARTNEROWI odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym).

2. INTERNET PLUS może w terminie natychmiastowym rozwiązać umowę jeżeli PARTNER nie zapłacił za usługi w wysokości lub w sposób określony w umowie, naruszył postanowienia umowy lub przez swoje postępowanie uniemożliwił należyte świadczenie usług przez INTERNET PLUS.

3. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą e-maili, w sprawach zwianych z realizacją umowy, chyba, że regulamin wymaga innej formy.

4. INTERNET PLUS może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:

a)dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia;

b) zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

c) zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności operatorów domen;

d) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;

e) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet;

f)  siły wyższej;

g)  zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych INTERNET PLUS, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne;

h) zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen, dostawców łącz itp.;

i)zmian formalno – organizacyjnych po stronie INTERNET PLUS.

5.  O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu INTERNET PLUS zawiadomi PARTNERA, przesyłając mu, na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z PARTNEREM treść regulaminu, (w tym obejmujące zmiany regulaminu wprowadzone przez INTERNET PLUS) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

6. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://www.iplus.com.pl/regulamin i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z INTERNET PLUS., o ile PARTNER, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

7. Do umów zawartych z INTERNET PLUS zastosowanie znajduje polskie prawo.

8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

9. Partner jest zobowiązany do informowania:

a) INTERNET PLUS o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w umowie;

b)wszczęciu wobec niego postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy

niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.

10.W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja wysłana przez INTERNET PLUS na podany przez PARTNERA adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. Za skuteczne doręczenie korespondencji wysłanej do Partnera na adres wskazany w umowie /pocztowy lub mailowy/, uważa się datę pierwszego awizowania poleconej przesyłki listowej lub datę wysłania poczty elektronicznej.

11. W razie sprzeczności postanowień umowy z Regulaminem wiążące są w pierwszej kolejności postanowienia umowy.

Regulamin Świadczenia Usług Internet Plus obowiązujący do 25.05.2018r.